نیمه تاریک وجود (دبی فورد)

قضاوت نشدن، محترم ماندن، پذریش و در نهایت داشتن زندگی سالم و با آرامش را باید درون خود یافت، همه چیز در درون ماست. خیلی ها از حس های منفی و احساساتشان فرار میکنند این احساسات به قول دبی فورد نیمه تاریک وجود ماست که باید آن را پیدا کنیم و برای روبه رو شدن با آن مقاومت نکنیم چرا که بسیار به ما کمک میکند تا آرامش و زندگی بهتری داشته باشیم. این کتاب با ارائه تمارین و روش های موثر کمک میکند تا این سایه ها را شناسایی کنیم و نسبت به آن ها آگاهی پیدا کنیم که برای رشد و انتخاب مسیر زندگی بسیار به ما کمک خواهد کرد.

نیمه تاریک وجود
فهرست
Open chat