فاکتور فروشنام کالاتعدادقیمت واحدمبلغ کل (به تومان)

جمع کل:

تومان