فاکتور فروشنام کالاتعدادقیمت واحدمبلغ کل (به تومان)

جمع کل:

تخفیف(مبلغ): تخفیف(درصد):

تومان