تعرفه طراحی لوگو

طراحی لوگو نوشتاری
700,000 تومانیکبار
 • طراحی لوگو به صورت نوشتاری
 • مشاوره
 • طراحی اولیه
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • اجرا نهایی
 • رنگ بندی مناسب
 • 3 الی 4 روز کاری
طراحی لوگو ترکیبی
1,300,000 تومانیکبار
 • طراحی لوگو به صورت تصویری
 • مشاوره
 • طراحی اولیه
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • اجرا نهایی
 • رنگ بندی مناسب
 • 5 الی 10 روز کاری
فهرست