• سابقه تمرین

 • بیماری ها

  لطفا با دقت پاسخ دهید
 • ناهنجاری ها

  لطفا با دقت پاسخ دهید
 • آسیب ها

  لطفا با دقت پاسخ دهید
 • سابقه عمل جراحی

 • سابقه مصرف مکمل

 • مکان تمرین

 • هدف ورزشی

 • خوراک و تغذیه

 • زمان خواب و غذا خوردن

 • زمان تمرین

 • عکس بدن

 • تمام قد پاها به هم چسبیده
 • تمام قد پاها به هم چسبیده
 • تمام قد
 • آزمایش

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
فهرست