قرارداد حاضر با تابعیت از کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران  از تاریخ دریافت ایمیل و تایید فعالسازی حساب کاربری سایت طراحان پلاس از سوی کاربر (مالک مشخصات ثبت شده در سایت طراحان پلاس) به رسمیت قانونی خواهد رسید. قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.

فهرست
Open chat